Registrovaný integračný sociálny podnik v Brezne
Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Spoločnosť Rozvojové služby BBSK je integračným podnikom v zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zák. č. 112/2018 Z.z.), teda je verejnoprospešným podnikom, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Cieľ sociálneho podniku

Hlavným cieľom sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj nezamestnanosť.

Sociálny podnik zamestnáva

a) najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
b) najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
c) najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.
Sociálny podnik si vyhradzuje právo na kombináciu vyššie uvedených podmienok tak, aby boli splnené v súlade s ust. § 12 zák. č. 112/2018 Z.z.

Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu

Sociálny vplyv bude sociálny podnik dosahovať predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti a tým aj do spoločenského života, čo do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. Začlenením takýchto osôb do pracovnej činnosti bude dochádzať k rozvíjaniu ich osobnostných predpokladov a dôjde k odstráneniu vylúčenia takýchto osôb z okraja spoločnosti a k ich začleneniu do reálneho života. Sociálny vplyv bude taktiež dosahovaný socializáciou takýchto osôb.

Na základe činnosti sociálneho podniku dôjde k zamedzeniu marginalizácie takýchto osôb teda k zamedzeniu procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím dôjde u takýchto osôb k umožneniu zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho dôsledkom nebude ich materiálna a duchovná deprivácia a chudoba a teda bude dosahovaný pozitívny sociálny vplyv u takýchto osôb.

Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu

Sociálny vplyv bude sociálny podnik merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik zamestná:
a) najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
b) najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
c) najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade užitočný pre zamestnávanie osôb dlhodobo nezamestnaných, či osôb so zdravotným postihnutím a pracovnou integráciou posilniť ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do pracovného kolektívu. Zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím dôjde pozitívnym smerom k zlepšeniu ich života a k integrácii do spoločnosti.

Použitie zisku registrovaného sociálneho podniku

Zaregistrovaním a priznaním štatútu sociálneho podniku a počas trvania štatútu sociálneho podniku sociálny podnik použije najmenej 100 % zo svojho zisku po zdanení na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Čistý zisk spoločnosti vykázaný riadnou individuálnou účtovnou uzávierkou, t.j. zisk, ktorý zostane po odvode daní a poplatkov sa použije podľa rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja v nasledovnom poradí:
a) na prídel do rezervného fondu,
b) na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie hlavného cieľa sociálneho podniku,
c) na prídel do iných fondov sociálneho podniku, pokiaľ sú zriadené,
d) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
e) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Rozvojová služby BBSK s.r.o. (sídlo)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Námestie SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica

Rozvojové služby BBSK s.r.o. (pracovisko Brezno)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Lichardova 1
977 01 Brezno

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
08:00 – 16:00

office@rozvojovesluzby.sk

+421 948 874 630

+421 903 803 502
+421 948 937 258