Pomáhame znevýhodneným alebo zraniteľným osobám

Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku v Brezne dáva príležitosť znevýhodneným osobám zamestnať sa.

Aktivity registrovaného sociálneho podniku

Registrovaný sociálny podnik v Brezne pomáha realizovať rozvojové zámery a zveľaďovanie majetku kraja

Registrovaný sociálny integračný podnik v Brezne

Ako a komu pomáha registrovaný sociálny podnik v Brezne?

Poslanie

$

Registrovaný sociálny imtegračný podnik v Brezne

Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. 

Zisti viac >>

Vytvárame Dobrý kraj

$

Zamestnávanie znevýhodnených osôb

Pomáhame znevýhodneným a marginalizovaným skupinám vrátiť sa na pracovný trh. Zveľaďujeme krajský majetok a vytvorený zisk investujeme späť v regióne BBSK do sociálnej ekonomiky, alebo ďalších rozvojových projektov.

Zisti viac >> 

'

Znižovanie nezamestnanosti

$

Vplyv na nezamestnanosť v kraji

Pozitívnym sociálnym vplyvom registrovaného integračného sociálneho podniku je aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Zisti viac >>

Spoločnosť Rozvojové služby BBSK je integračným verejnoprospešným podnikom, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Aktivity registrovaného sociálneho podniku
Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Sociálny podnik v Brezne prispieva k dosahovaniu svojich cieľov poskytovaním služieb zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb definovaných zákonom č. 112/2018 v rámci predmetu svojej činnosti, a to vykonávaním stavebnej činnosti prevažne v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja na objektoch a majetku vo vlastníctve alebo v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Spoločne tvoríme DOBRÝ KRAJ

Vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.
Vízia pre kraj

Rozvojová služby BBSK s.r.o. (sídlo)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Námestie SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica

Rozvojové služby BBSK s.r.o. (pracovisko Brezno)

Registrovaný integračný sociálny podnik
Lichardova 1
977 01 Brezno

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
08:00 – 16:00

office@rozvojovesluzby.sk

+421 948 874 630

+421 903 803 502
+421 948 937 258